02166909573
02166915929

تجهیزات كشاورزی و صنایع غذایی

تجهیزات مربوط به گیاه شناسی , بیولوژی گیاهی , تجهیزات کنترل کیفیت آب , خاک و محصولات کشاورزی در این گروه قرار می گیرد