02166909573
02166915929

تجهیزات عمران و معدن

این بخش شامل کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت زمینه های مختلف عمران و معدن از جمله بتن , سیمان , قیر و آسفالت , خاک , سنگ و مصالح سنگی می شود